Nederlands biodiversiteitsbeleid 1994-2007

Nederland heeft in 1994 het Biodiversiteitsverdrag geratificeerd en dat via diverse beleidsprogramma's en wetgeving uitgewerkt. Het nationale beleid is onder meer verwoord in opeenvolgende natuurbeleidsnota's, nationale milieubeleidsplannen en in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Concrete voorbeelden zijn: ‘Strategisch plan van aanpak biologische diversiteit' (1995), ‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur' (Nota natuur, bos en landschap in de 21e eeuw; 2000)', ‘Bronnen van ons bestaan' (2002), het ‘Internationaal Beleidsprogramma Biodiversiteit 2002-2006' (BBI, 2002), het ‘Meerjarenprogramma Ontsnippering' (2004), de ‘Beleidsbrief Agrobiodiversiteit' (2004), de beleidsnota 'Invasieve exoten' (2007) en de beleidsstrategie 'Leefgebiedenbenadering' (2007).

In 1996 werd de eerste rapportage (in het Engels) in het kader van het Biodiversiteitsverdrag opgesteld.

In 2002 zijn de verschillende beleidsvoornemens met een internationaal aspect ten aanzien van biodiversiteit gegroepeerd in het BBI. In 2006 is het BBI onafhankelijk geëvalueerd, in opdracht van de meest betrokken departementen. Een soortgelijke evaluatie is op eigen initiatief verricht door de werkgroep Ecologie en Ontwikkeling. In deze evaluaties werd waardering uitgesproken voor de analyse van de problematiek, zoals die is neergelegd in BBI en voor de integrerende en bindende werking van het document. Aangegeven werd echter ook dat het in het BBI ontbroken heeft aan echte coördinatie, samenwerking, samenhang en focus. Hierdoor is de effectiviteit van het programma minder groot geweest dan mogelijk. Beide evaluaties onderstreepten het belang van voldoende aandacht voor uitvoering en politiek commitment op een aantal prioritaire thema's.

Het Nederlandse beleid tegen het einde van deze periode sloot ook aan bij de Europese inspanningen: ‘Het biodiversiteitsverlies tegen 2010 - en daarna - tot staan brengen - De ecosysteemdiensten in stand houden in het belang van de mens’.

Handreiking  ‘Biodiversiteit Werkt’ (2005-2009)

De Handreiking 'Biodiversiteit Werkt' had tot doel mensen te enthousiasmeren, inspireren en te laten zien dat werken aan biodiversiteit in de directe omgeving leuk en nuttig is en fraaie resultaten kan opleveren. De handreiking was gericht op iedereen die met biodiversiteit aan de slag wilde (burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden) en werd oorspronkelijk ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VROM (nu IenW) en gehost op de website van dat ministerie. De lancering ervan vond plaats op de conferentie 'Biodiversiteit werkt' op 28 september 2005. In 2009 werd de handreiking verplaatst naar Biodiversiteit.nl (onder de titel 'Aan de slag met Biodiversiteit!'). Tijdens de update van het portaal in 2021 is de inhoud van de handreiking gearchiveerd in een pdf document.

De toenmalige ministeries van LNV, OS en VROM stelden in 2005 tevens een beoordelingskader op, dat bedrijven, maatschappelijke organisaties, keurmerkinstellingen en overheden in staat stelde om te bepalen wat de biodiversiteitseffecten zijn van hun activiteiten en ook welke stappen bedrijven kunnen ondernemen om in de bedrijfsvoering en/of procedures een duurzaam gebruik van biodiversiteit te bewerkstellingen.

Biodiversiteitsplatform

Vanaf 2006 was enige tijd het ‘Biodiversiteitsplatform’ actief. Dit was een kennisuitwisselingsnetwerk dat op 26 oktober 2006 een werkconferentie hield rond het thema ‘vraag en aanbod van onderzoek aan internationale biodiversiteit’.

Nieuwsarchief

Gedurende de periode 2002-2007 werden op Nederlandse CHM website enkele nieuwsberichten geplaatst. Deze zijn hier gearchiveerd.