Nationale Bijenstrategie (Engelstalig)

Engelstalige versie van gezamenlijk strategiedocument van 35 partners erop gericht om alle bijensoorten en andere bestuivers blijvend te behouden

Publicatiedatum (van document/URL)
22 januari 2018