Documenten

Publicatiedatum (van document/URL)
15 maart 2024

Brief aan de tweede kamer van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minster voor Natuur en Stikstof over de internationale inzet van LNV in de context van de in 2030 te behalen duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Behoud en herstel van biodiversiteit wereldwijd is de derde van

Publicatiedatum (van document/URL)
29 februari 2024

Om verdere biodiversiteitsverlies te beperken, heeft Nederland zich gecommitteerd aan het behalen van doel 18 van het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Dit vereist dat de Nederlandse regering subsidies die schadelijk zijn voor biodiversiteit identificeert tegen 2025 en deze subsidies

Publicatiedatum (van document/URL)
19 december 2023

Negende voortgangsrapportage, opgesteld door de provincies en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)  over de belangrijkste ontwikkelingen in het natuurbeleid in 2022 en met  een doorkijk naar 2023.

Daarnaast de aanbiedingsbrief van de Minister voor Natuur en Stikstof aan

Publicatiedatum (van document/URL)
15 november 2023

Rapport dat een tussenstand geeft na 5 jaar samenwerking in het kader van de Nationale Bijenstrategie: wat is er gedaan en tot welke resultaten heeft dat geleid?

Publicatiedatum (van document/URL)
3 november 2023

Actieprogramma en investeringsagenda uitgebracht door door het Collectief Natuurinclusief, een samenwerkingsverband van publieke en private partijen onder leiding van het Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO), en onder coördinatie van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Het werd

Publicatiedatum (van document/URL)
7 maart 2023

Brief van de Minister voor Natuur en Stikstof aan de Tweede Kamer met een algemene appreciatie van de uitkomsten van de 15e Conference of Parties van het VN-Biodiversiteitsverdrag, een overzicht van de besluiten, implementatie van biodiversiteitsactie, vooruitblik naar COP16 en de Nederlandse

Publicatiedatum (van document/URL)
28 november 2022

Brief van de Minister voor Natuur en Stikstof aan de Tweede Kamer met een overzicht van de stand van zaken van dat moment, de Nederlandse inzet in de onderhandelingen en voor meer Biodiversiteitsactie

Publicatiedatum (van document/URL)
27 november 2020

Een analyse door het kennisnetwerk OBN

Publicatiedatum (van document/URL)
18 november 2020

Uitgave van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de gezamenlijke provincies uit 2020 met uitwerking van de ambities en doelen van de landelijke Bossenstrategie en beleidsagenda 2030.

Publicatiedatum (van document/URL)
16 oktober 2020

Brief van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer (mede namens de Ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Economische Zaken en Klimaat, en van Infrastructuur en Waterstaat) inzake het