Nederlands biodiversiteitsbeleid 2008-2011

In het beleidsprogramma ‘Biodiversiteit werkt: voor natuur, voor mensen, voor altijd' gaf het Kabinet aan wat in de periode 2008-2011 de prioriteiten waren om aantasting van biodiversiteit aan te pakken en duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen te bevorderen. Samenwerking tussen departementen en met andere overheden en maatschappelijke actoren stond daarbij centraal. Het beleidsprogramma versterkte de focus van lopende beleidsactiviteiten voor biodiversiteit. Het was het Nederlandse antwoord op verscheidene signalen vanuit de wetenschap en de maatschappij.

Het Kabinet besloot tevens de taskforce ‘Biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen' op te dragen om advies uit te brengen over de Nederlandse inzet voor de periode na 2010, en daarbij ook een voorstel te doen voor afrekenbare doelstellingen en taakstellingen.

Met dit beleidsprogramma wilde het Kabinet tevens de maatschappelijke betrokkenheid voor behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit verder versterken. Belangrijk werd daarbij ook  geacht een grotere maatschappelijke bewustwording en zichtbaarheid van de waarden en functies van biodiversiteit voor mensen. Dit vormde dan ook een belangrijk doel in communicatie en educatie over biodiversiteit, ook tijdens het internationaal jaar voor biodiversiteit 2010. Ook wilde het Kabinet op een aantal prioritaire thema's de coherentie en interdepartementale samenwerking verder vergroten en andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties uitnodigen bij te dragen aan realisering van de prioritair gestelde doelen:

Interdepartementaal Programmateam Biodiversiteit (IPB) 2008-2011

Om het Nederlandse biodiversiteitsbeleid effectief toe te passen, werkten alle departementen binnen de overheid van 2008 tot mei 2012 samen in het Interdepartementaal Programmateam Biodiversiteit (IPB). Het IPB was verantwoordelijk voor effectieve uitvoering van Biodiversiteit Werkt: voor natuur, voor mensen, voor altijd, Beleidsprogramma 2008-2011. Dit betrof zowel de biodiversiteit wereldwijd als in ons eigen land. Het IPB ondersteunde ook de Maatschappelijke Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen. De resultaten zijn aan de Tweede Kamer gerapporteerd op 7 juli 2012. Na mei 2012 is de uitvoering van het biodiversiteitsbeleid overgenomen door de lijndepartementen.

De volgende departementen namen deel aan het IPB: het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), voorheen Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV, coördinerend departement), Buitenlandse Zaken (BuZa), en Infrastructuur en Milieu (IeM), voorheen Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Het IPB werd technisch en administratief ondersteund door SenterNovem.

Lees verder:

Zie ook de films: 

Zie ook de infobladen die in het kader van het beleidsprogramma “Biodiversiteit werkt” gemaakt werden over Ecosysteemdiensten:

In lijn met het streven om ‘nieuwe coalities voor biodiversiteit’ te vormen was in de periode 2006-2009 de ‘Kenniskring weidevogellandschap’ actief. Een beschrijving van dit netwerk voor kennisontwikkeling en -uitwisseling is te vinden in het evaluatiedocument kenniskring weidevogellandschap dat aan het eind van de looptijd werd opgesteld.

Nieuwsarchief

Gedurende de periode 2008-2011 werden op Nederlandse CHM website nieuwsberichten geplaatst. Deze zijn hier gearchiveerd.