TEEB-studies in Nederland (2011-2013)

In 2007 besloot een aantal grote landen (G8 +5) tijdens een bijeenkomst in Potsdam na te gaan wat de economische baten van biodiversiteit zijn en de kosten van verlies daarvan. Dat werden de zogenaamde ‘TEEB’ studies. TEEB staat voor: 'The Economics of Ecosystems and Biodiversity' (De Economische aspecten van Ecosystemen en Biodiversiteit). De daaruit resulterende TEEB rapportages maken duidelijk dat de economische onzichtbaarheid van de diensten die natuur bijdraagt aan de economie een belangrijke oorzaak is van achteruitgang van ecosystemen en het verlies aan biodiversiteit.

Bij beleid- en investeringsbeslissingen van burgers, bedrijven en overheden worden continue afwegingen gemaakt. Het economische belang van biodiversiteit en ecosysteemdiensten wordt daarbij vaak niet adequaat meegewogen. Dit terwijl onze welvaart op de lange termijn sterk afhangt van de ecosysteemdiensten die biodiversiteit de maatschappij levert. Ook in Nederland zijn we van vele ecosysteemdiensten afhankelijk.

TEEB-studies in Nederland

Ook in Nederland werden sinds 2011 een aantal TEEB studies uitgevoerd. Met TEEB-NL wilde de Rijksoverheid de economische waarde, in termen van baten en kosten, van ecosysteemdiensten voor Nederlandse overheden, bedrijfsleven en burgers inzichtelijk maken. De studies zijn in de  eerste plaats bedoeld voor verdere bewustwording van de noodzaak het belang van biodiversiteit en ecosysteemdiensten mee te wegen bij beleidsbeslissingen en investeringen. Daarnaast werden concrete handelingsperspectieven ontwikkeld.

In 2011 en 2012 zijn 5 Nederlandse TEEB studies afgerond.

TEEB Groen, gezond en productief

De TEEB-studie Groen, gezond en productief werd door KPMG uitgebracht in mei 2012. Het document werd aangeboden aan de Tweede Kamer op 15 mei 2012. In november 2012 verscheen de Engelse vertaling van de studie. Lees verder:

TEEB voor het Nederlandse bedrijfsleven

In opdracht van het toenmalige Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft KPMG in 2012 voor negen belangrijke sectoren in Nederland in kaart gebracht op welke wijze zij hun afhankelijkheid van ecosysteemdiensten kunnen verminderen en alternatieven kunnen vinden voor de afname van nu nog gratis of goedkope ecosysteemdiensten. In het onderzoek zijn de kansen en bedreigingen voor de melkveehouderij, de akkerbouw, de tuinbouw, de visserij, de creatieve sector, life sciences, de watersector, de chemie en het toerisme onder de loep genomen.

Het rapport TEEB voor het Nederlandse bedrijfsleven werd toegelicht op een seminar "Biodiversiteit; kansen voor het Nederlandse Bedrijfsleven" op 5 september 2012. Op dit seminar presenteerden ook koplopende bedrijven (Nutreco, Promac) hun business cases voor biodiversiteit.

Lees verder:

TEEB voor de Stad

TEEB Stad was het vervolg op Groen Loont!, de campagne die uitdroeg dat groen grote maatschappelijke en economische waarde vertegenwoordigt. In de brochure Groen loont met TEEB Stad: gemeenten redeneren, rekenen en verdienen met de baten van natuur en water wordt een methode besproken om de maatschappelijke baten van groenblauwe maatregelen als vanzelfsprekend mee te nemen in bestemmingsplannen, grond- en vastgoedexploitaties en ontwerpsessies met als resultaat snellere planprocessen en duurzamere keuzes en financiering van groenprojecten. Grote winst is te behalen als al vroeg in de ontwerpfase op zoek wordt gegaan naar mogelijke baten van een groenontwikkeling.

Lees verder:

TEEB voor Caribisch Nederland

In 2011 en 2012 werd door een onderzoeksteam onder leiding van het IVM (VU) een onderzoek uitgevoerd naar de waarde van de natuur op Bonaire. De eindrapportage verscheen in brochure vorm in het Engels: What’s Bonaire’s Nature Worth?  Daarnaast leverde het project nog een reeks brochures (policy briefs) en rapporten op.

Lees verder:

TEEB voor Gebieden

De studie ‘TEEB voor gebieden’, uitgevoerd in 2013 door Wageningen UR en PBL heeft de TEEB-aanpak geschikt gemaakt voor toepassing op ruimtelijke opgaven. Met deze TEEB-aanpak wordt berekend in welke mate ruimtelijke varianten die ecosysteemdiensten beter benutten ook meer bijdragen aan maatschappelijke welvaart.

Om de TEEB-aanpak voor ruimtelijke opgaven te illustreren, zijn drie gebieden gekozen: het IJsselmeergebied; Rijk van Dommel en Aa; Schiermonnikoog.

Lees verder:

Rapport Biodiversiteit Strategieën

Als bijdrage aan de TEEB studies schreef PBL in 2010 het rapport ‘Rethinking Global Biodiversity Strategies’ over structurele veranderingen in productie en consumptie ter reductie van biodiversiteit verlies.