Gegevens, Informatie en Kennis

Om tot innovatieve oplossingen te komen is kennis nodig en kennis is op haar beurt weer gebaseerd op gegevens en informatie en gegevens. Deze pagina biedt een overzicht van enkele van de meest relevante Nederlandse web-portalen en organisaties.

Gegevens en Informatie

 • NLBIF ‘Netherlands Biodiversity Information Facility’, het Nederlandse kennisknooppunt van GBIF (‘Global Biodiversity Information Facility’) t.b.v. het open en vrij toegankelijk maken van mondiale biodiversiteitsdata.
 • Nederlandse Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) ten behoeve van verspreidingsgegevens van soorten. Met ondersteuning vanuit Ministerie van LNV en provincies (Bij12).
 • Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Samenwerkingsverband van diverse Nederlandse overheidspartijen en soortenorganisaties t.b.v. van het verzamelen van informatie over de aantalsontwikkelingen van soorten.
 • Statistische data rond natuur en milieu van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 • Nature today voor informatie over actuele gebeurtenissen in de natuur.
 • Het onderwerp Biodiversiteit in het ‘Compendium voor de leefomgeving’ met feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte. Samengesteld in een samenwerkingsverband van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS), het Planbureau voor de leefomgeving (PBL), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen Universiteit en Research (WUR).
 • De Nederlandstalige pagina over biodiversiteit op wikipedia.
 • De Atlas Natuurlijk Kapitaal, een samenwerking van Deltares, Wageningen University & Research (WUR), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bedoeld voor het beter, efficiënter en slimmer benutten van natuurlijke hulpbronnen.
 • Dutch Caribbean Biodiversity Database (DCBD), speciaal voor het Caribische deel van het koninkrijk. Deze wordt bijgehouden door Wageningen Universiteit & Research (WUR) en de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA).
 • Web-portaal ‘WOT Informatievoorziening Natuur’ met betrekking tot periodieke rapportages van Nederland in het kader van  internationale afspraken en verdragen. Uitgevoerd door Wageningen Universiteit & Research (WUR) als zogenaamde Wettelijke Onderzoek Taak (WOT).
 • O+BN Natuurkennis. Web-portaal van het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN). Dit netwerk ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Zie ook het Ecologisch assessment van de landschappen van Nederland, een analyse uit 2020 door het kennisnetwerk OBN.
 • SoortenNL is het netwerk van organisaties die toegepast onderzoek doen en natuurgegevens verzamelen met hulp van vrijwilligers voor de bescherming van soorten en hun leefgebieden.
 • Het Nederlands Expertise Centrum Exoten (NEC-E) doet onderzoek naar vele facetten van de effecten van exoten op de inheemse natuur.

Kennis

Het optimaal gebruiken van bestaande kennis en het verwerven van nieuwe kennis over biodiversiteit is onmisbaar voor de gerichte ondersteuning en de verdere ontwikkeling van het nationale en internationale biodiversiteitsbeleid. Daarbij gaat het om fundamentele kennis over biodiversiteit als complex biologisch fenomeen en over de maatschappelijke betekenis van biodiversiteit, en om toegepaste kennis voor het verbeteren van de uitvoering van beleid voor behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit.

Het Nederlandse biodiversiteitsonderzoek wordt uitgevoerd door:

De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert en coördineert onderzoeksprogramma’s.

Internationaal is er vanuit Nederland betrokkenheid bij:

Capaciteitsopbouw en -ontwikkeling wordt in en vanuit Nederland onder andere verzorgd door:

Voor educatie op het gebied van natuur en biodiversiteit zijn in Nederland onder andere actief:

 • IVN Natuur educatie. Natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes om te beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is.
 • Duurzaam Door. Bouwt netwerken, verbindt en deelt leerervaringen om duurzame ontwikkelingen te versnellen. Biodiversiteit is een van de hoofdthema’s van programma Duurzaam Door. De overheid stimuleert kennis, bewustwording en capaciteitsopbouw over biodiversiteit sinds 2013 via dit programma (volledige titel: Duurzaam door Sociale Innovatie voor een Groene Economie). Binnen het programma is ook de Natuur- en Milieueducatie (NME) ondergebracht.